Jūsų krepšelis

Susisiekite paštu: info@skardos.eu

Nemokamas siuntimas nuo 50EUR

     

Taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje UAB “Skardos sprendimai” taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui
  (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su UAB “Skardos
  sprendimai” taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame
  nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos,
  prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu UAB
  “Skardos sprendimai” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į
  teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus
  prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo UAB “Skardos sprendimai” puslapyje metu ir,
  norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas
  Taisykles.
  1.3. Internetinės parduotuvės UAB “Skardos sprendimai” prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos
  teritorijoje.
  1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
  1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra
  apribotas teismo tvarka;
  1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų
  sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.4.3. juridiniai asmenys;
  1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  1.5. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę
  pirkti prekes UAB “Skardos sprendimai” internetinėje parduotuvėje.
  1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių)
  instrukcija (-jos) lietuvių kalba, Pardavėjo nuožiūra ir esant techninėms galimybėms, gali būti
  pateikiama (-mos) tik Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto

adresu, išsiunčiant Pirkėjui aktyvią nuorodą į šią informaciją užsakytos (-ų) prekės (-ių) paruošimo
metu.

 1. Asmens duomenų apsauga
  2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje UAB “Skardos sprendimai” Pirkėjas gali dviem
  būdais:
  2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
  2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
  2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. Taisyklių punktuose numatytais būdais,
  atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo
  tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą,
  telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei gali nurodyti savo lytį ir amžių.
  2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys
  būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje UAB “Skardos sprendimai”
  Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys –
  vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų
  atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su
  Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
  2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo
  Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto
  adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui
  įvykdyti.
  2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės
  rinkodaros tikslu, turi įeiti į skilties „Mano duomenys“, nuimti varnelę prie teiginio „Naujienos el.
  paštu“ ir paspausti nuorodą „Atnaujinti“. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris būtų
  tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją Taisyklių 2.1.1. punkte
  numatyta tvarka.
  2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų
  pardavimo elektroninėje parduotuvėje UAB “Skardos sprendimai” Pardavėjo veiklos analizės ir
  tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša,
  kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus
Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu
susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti
atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.7. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:
2.7.1.  gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo
asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent
per paskutinius 1 (vienerius) metus;
2.7.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo
asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

2.7.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
2.8. Remiantis Taisyklių 9.3.3. ir 9.4.3. punktais, Pardavėjo ar (Logistikos įm?) darbuotojui pateiktas
Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik
tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
2.9. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių
paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų
perduodami atitinkamam partneriui (duomenų gavėjui) užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.
2.10. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės UAB “Skardos
sprendimai” paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus.
Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio UAB “Skardos sprendimai”
internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių
krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti,
kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas
taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje
(įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės UAB “Skardos sprendimai”
funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje
(įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo

interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją internetinėje parduotuvėje UAB “Skardos
sprendimai” nurodytais kontaktais.
2.11. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti
Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu:
Parko g. 1A, Avižieniai. išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte
nurodytu adresu ar elektroniniu paštu adresu info@skardos.eu  iš Taisyklių 2.2. punkte nurodyto
elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą .
2.12. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos
nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės UAB “Skardos sprendimai”
teikiamomis paslaugomis.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs
  perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
  3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir
  saugoma UAB “Skardos sprendimai” internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
 2. Pirkėjo teisės
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes UAB “Skardos sprendimai” internetinėje parduotuvėje šių
  Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su UAB “Skardos
  sprendimai” internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu,
  nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo
  dienas nuo daikto pristatymo/ atsiėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
  4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m.
  rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys
  sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
  4.4. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo
  sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  4.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas UAB “Skardos sprendimai” internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių
  komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-

pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą
prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise tik
visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių
neatitinka Taisyklių 11.4 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti
grąžinamą prekių komplektą.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai
  5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo
  duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai
  Pardavėją skyriuje „ Kontaktai ” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo
  nedelsdamas juos atnaujinti.
  5.4. Pirkėjas, naudodamasis UAB “Skardos sprendimai” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis
  šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos
  Respublikos teisės aktų.
 2. Pardavėjo teisės
  6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą,
  kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių
  krepšelį.
  6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia
  savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam
  galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės
  parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas,
  pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes
  per 3 (tris) darbo dienas.
  6.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.4. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais
  prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos,
  susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju

pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs
Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo
dienas.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai
  7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis
  sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės UAB “Skardos sprendimai” teikiamomis
  paslaugomis.
  7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją,
  t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės
  aktų nustatyta tvarka.
  7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje
  nurodytomis sąlygomis.
  7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja
  pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti
  analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus
  pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte
  numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo
  dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
 2. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  8.2.1. Užpildykitę užsakymą prie žingsnio “mokėjimo būdas”, pasirinkite “Mokėjimas pagal
  Mokejimai.lt”. Pasirinkite banką, kuriuo norite atsiskaityti ir Jūs būsite nukreipti į puslapį Mokejimai.lt
  su išsamia informacija apie pirkimą. Patvirtinus užsakymą jums reikės prisijungti prie elektroninės
  bankininkystės ir apmokėti užsakymą. Apmokėjus užsakymą Jūs būsite grąžinti į UAB “Skardos
  sprendimai” puslapį.
  8.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes
  sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.
  8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1., 8.2.2. ir 8.2.3. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas
  įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą

Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir
pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos
faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo
registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM
sąskaitas faktūras taip pat patalpina UAB “Skardos sprendimai” puslapio skiltyje „Mano užsakymai “.
PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių
perdavimo jam momento. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano užsakymai“ jis mato ir gali
atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos
prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo
mokesčiai, administravimo mokestis, nurodytas Taisyklių 8.6. punkte, ir kiti remiantis buhalterinę
apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
8.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus,
prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip
prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės
pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti
prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-
pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu
šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

 1. Prekių pristatymas
  9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo
  teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes vienoje iš Logistikos įmonių ar Pardavėjo
  prekių atsiėmimo punkte.
  9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
  9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią
  prekių pristatymo vietą.
  9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės
  pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės
  reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo
vietą ir prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga:
9.4.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto, esančių
adresu: Parko g. 1A, Avižieniai.
9.4. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:
9.4.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo
Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
9.4.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo
metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo
pažymėjimą).
9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.
Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų
prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog
išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių
aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių
pateikimo sąlygas.
9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų
pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba
dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu
patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui
pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos
būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-
ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.
Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista),
prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai
pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti
laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų,
Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių

pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų,
jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama skyriuje „Pristatymo sąlygos“.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  10.1. Kiekvienos UAB „Skardos sprendimai“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie
  kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma
  ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo
  vaizduoklio ypatybių.
  10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės
  garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
  10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras
  tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam
  būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 2. Atsakomybė
  11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas
  nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja
  teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems
  asmenims. Jei UAB “Skardos sprendimai” teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo,
  prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas
  šį asmenį laiko Pirkėju.
  11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog
  Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su
  šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar
  asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų
  tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako,
tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
11.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
  12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje UAB “Skardos sprendimai”
  įvairias akcijas.
  12.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas
  panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti panaudojimo atsiskaitant už prekes
  sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, panaudojimo atsiskaitant už prekes
  tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
 2. Apsikeitimas informacija
  13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu
  elektroninio pašto adresu.
  13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje
  „ Kontaktai “ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 3. Baigiamosios nuostatos
  14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,
  ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Gamyba per 24h
Matavimo paslaugos
Lankstymas iki 3m
Testuojama Lietuvoje
Mūsų gamybos produktai